Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES

Niniejszy Regulamin powierzenia danych osobowych zawiera określenie zasad przetwarzania danych osobowych powierzonych Interaktywni.pro sp. z o.o., Rybnik, ul. Jarzynowa 8a/1, zwane dalej administratorem lub podmiotem przetwarzającym (w zależności od rodzaju świadczonych usług), w celu realizacji świadczonych przez firmę usług.

1. Regulamin stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (zwanym dalej: RODO).

Administrator danych osobowych, podmiot przetwarzający

2. Administratorem danych osobowych / podmiotem przetwarzającym jest: Interaktywni.pro sp. z o.o. ul. Jarzynowa 8a/1, 44-218 Rybnik, adres korespondencyjny: jak wyżej, kontakt w sprawie danych osobowych:  kontakt@rxactionshots.pl.

Cel i zakres przetwarzania danych

3. Administrator danych/podmiot przetwarzający oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z: art. 6 ust.1 lit. b) – tj.  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lub art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych w pozostałych przypadkach.

4. Administrator danych/podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy świadczenia usługi. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy lub do momentu cofnięcia zgody przez podmiot powierzający dane, lub do momentu zakończenia prowadzonej przez niego działalności.

5. Powierzenie obejmuje przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przez Podmiot przetwarzający następujących czynności:
a. przechowywanie, zbieranie, organizowanie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, opracowywanie, przesyłanie, udostępnianie, usuwanie danych osobowych;
b. operacje na danych osobowych odczyt, edycja, usunięcie;
c. wykonywanie kopii zapasowych.

6. Administrator nie prowadzi działań profilujących.

7. Odbiorcami (procesorami powierzenia) danych osobowych będą: podmioty zapewniające obsługę, utrzymanie i realizację usług świadczonych przez Administratora. W tym zakresie wymienić należy: obsługę hostingową, obsługę prawną, obsługę księgowo-kadrową, obsługę informatyczną. Wymiana danych osobowych z tymi podmiotami podlega regulacji poprzez umowy powierzenia danych osobowych i regulaminy stosowane we współpracy z nimi.

8. Dane osobowe nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa, obligujących administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.

Uprawnienia Użytkowników

9. Zgodnie z art. 15–22 RODO każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

  • żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych;
  • żądania od Administratora danych uzupełnienia, sprostowania danych osobowych;
  • żądania od Administratora danych usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • żądania przeniesienia danych osobowych.

10. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail: kontakt@rxactionshots.pl. Żądanie można również złożyć drogą listowną, wysyłając na adres korespondencyjny firmy prowadzonej przez Administratora list polecony zawierający takie żądanie.

11. Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie, która złożyła.

12. Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo

13. Administrator/podmiot przetwarzający stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę przetwarzanych danych osobowych przed utratą, modyfikacją lub niewłaściwym.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin w wchodzi w życie z dniem 07.04.2023 r.

2. O zmianie treści regulaminu użytkownicy zostaną poinformowani drogą mailową. Zmiany zostaną także opublikowane na stronie internetowej administratora / podmiotu przetwarzającego – pod adresem www.rxactionshots.pl.

 

PLIKI "COOKIES"

Pliki cookies są to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym, z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

Niniejsza strona internetowa używa plików „cookies”.

Aby uniemożliwić zapisywanie plików cookies na urządzeniu docelowym, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej.
Zmiana ustawień może spowodować, iż nie wszystkie informacje zawarte na stronie  https://gpwik.pl/ będą działały w sposób poprawny, co może powodować utrudnienia w prawidłowym funkcjonowaniu strony internetowej.

Uzyskane dane służą Administratorowi do wyłącznie do przeprowadzania anonimowych statystyk dot. ilości wejść na stronę internetową.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).